Barn- och ungdomshabilitering

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskap om habiliteringens arbetsätt med tvärprofessionellt teamarbete, och om samhällets insatser.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6, 7
Till viss del: 5, 8, 9, 10, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c8, c12
Till viss del: c5, c7, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för habilitering av funktionsnedsättningar utifrån delaktighet, aktivitet, funktion, struktur och hälsobetingelser (störning eller sjukdom) enligt ICF (International Classification of Functioning), Disability and Health.
  • Redogöra för habiliteringens multidisciplinära teamarbete.
  • Redogöra för habiliteringsläkarens medicinska ansvar för utredning, behandling och uppföljning inom habilitering.
  • Redogöra för särskilda aspekter av habilitering för barn och ungdomar med de vanligaste diagnosgrupperna samt bedömning av funktionsnivå.
  • Redogöra för syn- och hörselhabiliteringens arbetssätt.
  • Redogöra för aspekter som berör ungdomar med funktionsnedsättning och förberedelser för överlämnande till vuxenhabilitering.
  • Redogöra för samhällets insatser vid funktionsnedsättningar utöver Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SOL), Försäkringskassan och skola.
  • Diskutera grundläggande etiska principer och familjeperspektiv.
  • Diskutera förhållningssätt till olika alternativa behandlingsmetoder.
  • Diskutera evidensbaserad habilitering och kritiskt granska nya metoder.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: