Barn som far illa

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap om symtom som inger misstankar om att barn far illa samt hur de bör utredas.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 12
Till viss del: 13, 14

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c12, c13
Till viss del: c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Initiera samverkan med socialtjänst och vid tillämpligt fall polis vid misstanke om barn som far illa.
  • Identifiera skademönster vid misshandel och sexuella övergrepp samt symtom och fynd som tyder på traumatisering (fysisk, psykisk och sexuell) samt bedöma vårdbehov och vårdnivå för det utsatta barnet.
  • Undersöka och kommunicera med ett traumatiserat barn.
  • Identifiera symtom och fynd som tyder på posttraumatiskt stressyndrom hos exempelvis flyktingbarn samt bedöma vårdnivå för dessa.
  • I samråd med barnskyddsteam eller erfarna specialister vidare utreda och handlägga olika typer av övergrepp (fysiska, psykiska och sexuella), inklusive differentialdiagnoser och nödvändig medicinsk utredning.
  • Beakta, värdera och agera utifrån tidsaspekter vid spårsäkring, smittorisker och eventuell profylaxbehandling vid sexuella övergrepp.
  • Tillämpa socialtjänstlagen, anmälningsplikt och sekretesslagen.
  • Redogöra för olika myndigheters ansvar och beslutsområden.
  • Redogöra för konsekvenser och behandling av försummelse, misshandel och sexuella övergrepp.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: