Barnfoniatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna möta barns specifika behov och handlägga utredning och behandling vid sjukdomstillstånd och avvikelser i tal, röst, andning och sväljning.

Målgrupp
Röst- och talrubbningar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4, 9, 10
Till viss del: 1, 2, 5, 6, 7, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c10
Till viss del: c1, c2, c5, c6, c7, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Analysera barns specifika behov i undersökningssituationen och anpassa undersökning och bemötande till dessa behov.
 • Redogöra för barns normala språk- och talutveckling.
 • Beskriva avvikelser i barns språk- och talutveckling.
 • Diagnostisera organiska orsaker till talavvikelse hos barn och utföra basal oralmotorisk bedömning.
 • Beskriva kraniofaciella missbildningar och syndrom, med tonvikt på läpp-, käk- och gomspalt, med avseende på epidemiologi, etiologi och foniaterns roll i multidiciplinärt omhändertagande.
 • Självständigt utföra fiberendoskopisk undersökning av mjuka gommens funktion samt tolka resultat av sådan undersökning i relation till sjukdomshistoria och resultatet av andra undersökningar av gommens funktion.
 • Redogöra för principen för radiologisk undersökning av gomfunktion samt basalt tolka resultat av sådan undersökning.
 • Redogöra för vanliga neurologiska avvikelser hos barn med påverkan på röst, tal och sväljning.
 • Beskriva alternativ till talet som kommunikationsmedel och beskriva när dessa är applicerbara för barn.
 • Redogöra för tillstånd i ÖNH-området som kan orsaka andningsproblem hos barn och unga, utföra endoskopisk diagnostik samt redogöra för olika behandlingsalternativ.
 • Redogöra för epidemiologi, etiologi, diagnostik och behandling av hesa barn.
 • Redogöra för aktuell forskningsinriktning inom området.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: