Barnkardiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretiska baskunskaper i barnkardiologi. Kurser i detta ämne bör ges som en sammanhållen kurs, eventuellt med webbaserat inslag.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11
Till viss del: 2, 3, 4, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: c2, c3, c4, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera, utreda och behandla fysiologiska blåsljud, bröstsmärtor och syncope.
  • På basal nivå tolka barn-EKG.
  • Diagnostisera, utreda och initialt behandla hjärtsvikt, paroxysmal supraventrikulär takykardi.
  • I samråd med kardiologiskt kunnig kollega diagnostisera, utreda och behandla barn med ductusberoende hjärtfel, kammarseptumdefekt (VSD), förmaksseptumdefekt (ASD), öppetstående ductus (PDA), pulmonalstenos (PS), aortastenos (AS), coarctatio aortae (CoA) och perikarditmyokardit samt hjärtfel vid syndrom och kromosomavvikelser.
  • Identifiera symtom och bedöma vårdnivå för misstänkt pulmonell hypertension, hjärtmuskelsjukdomar, endokardit, ventrikulära arytmier, Fallots tetrad (ToF), transposition av de stora artärerna (TGA), atrioventrikularseptumdefekt (AVSD), enkammarhjärtan, plötslig hjärtdöd samt långt QT-syndrom och hjärtpåverkan vid reumatisk sjukdom, inklusive Kawasakis syndrom.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: