Barnmedicin inklusive barnneurologi med habilitering för barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna genomföra somatisk och psykomotorisk undersökning samt identifiera somatisk sjukdom som en del av eller bakomliggande orsak till hela patientens vårdbehov.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11
Till viss del: 4, 13, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: a2, b1, b2, c4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera normal och avvikande tillväxt, psykomotorik och pubertet och ta ställning till behov av åtgärd.
  • Genomföra neurologisk undersökning och psykomotorisk utvecklingsbedömning på barn i olika åldrar.
  • Identifiera vanliga akuta och kroniska barnmedicinska sjukdomar som även har psykiatriska symtom samt ta ställning till behov av åtgärd och vårdnivå.
  • Redogöra för överviktsproblematik och åtgärder.
  • Bedöma när en patient med somatiska symtom ska remitteras till annan medicinsk enhet.
  • Identifiera behov av utvidgad neurologisk diagnostik på barn med psykiatrisk problematik samt ta ställning till vårdnivå.
  • Identifiera neurologiska och neuropsykiatriska tillstånd som epilepsi, mental retardation och cerebral pares.
  • Redogöra för misstanke om psykosomatisk sjukdom samt ta ställning till och planera åtgärder.
  • Redogöra för symtom som ger misstanke om malignitet och progredierande neurologisk sjukdom, samt beskriva syndrom där psykiatriska symtom ofta förekommer.
  • Redogöra för medicinska symtom på barnmisshandel och sexuella övergrepp och redogöra för barnmedicinsk utredning vid sådan misstanke.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: