Basal radiologisk teknik och fysik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna förklara tekniken bakom och potentiella risker med våra vanligaste modaliteter. ST-läkaren ska även kunna bidra till att uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) krav på personer i radiologisk ledningsfunktion.

Målgrupp
Bild- och funktionsmedicin, Radiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 3, 4, 6
Till viss del: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c1, c3, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för relevant lagstiftning inom strålskyddsområdet.
 • Förklara RIS och PACS och deras funktioner i grundläggande termer.
 • Förklara grundläggande teknik och fysik inom specialitetens vanligast förekommande modaliteter, såsom:
  - konventionell röntgen eller CT
  - MR
  - ultraljud
  - nuklearmedicin
  - PET
 • Värdera inverkan av strålning och andra säkerhetsaspekter (inklusive ALARA och kontrastmedelsreaktioner) inom de olika modaliteterna.
 • Förklara hur undersökningar med strålning inom de olika modaliterna går till.
 • Utifrån ett helhetsperspektiv bedöma undersökningens berättigande.
 • Värdera bildkvalitet i granskningsarbetet.
 • Välja och tillämpa adekvat postprocessing och bildanalys inom radiologin.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: