Beteendestörningar inom Barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna identifiera, utreda och initiera behandling för barn och ungdomar med normbrytande beteende eller antisocial utveckling samt ta ställning till relevant samsjuklighet och urskilja differentialdiagnostiska tillstånd.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 4, 12
Till viss del: 8, 9, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12, c3
Till viss del: a2, b1, b2, c4, c8, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Identifiera, utreda, diagnostisera, ta ställning till vårdnivå och initiera behandling samt följa upp och utvärdera behandlingsinsatserna vid:

  • Normbrytande beteende
  • Antisocial utveckling 

Ovan innefattar att:

  • Ta ställning till resultat av vanligt förekommande tester och skattningar.
  • Identifiera förekomst och värdera konsekvenser av bakgrundsfaktorer som trauma, substansbruk, beroende, samsjuklighet, hereditet, etnicitet, socioekonomiska förhållanden, familjerelationsproblematik och skolproblematik.
  • Redogöra för och förklara grundläggande principer för risk- och behovsbedömning.
  • Analysera en risk- och behovsbedömning.
  • Bedöma suicidrisk.
  • Identifiera och planera åtgärder för barn och ungdomar som far illa.
  • Beskriva betydelsen av teamarbete i diagnostik- och behandlingsarbete.
  • Redogöra för etiska principer som ska genomsyra det barnpsykiatriska arbetet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: