Diagnostiska metoder

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska öka sin kunskap avseende olika mikrobiologiska detektionsmetoder, deras prestanda och användningsområden. Sammantaget ska denna kunskap ge ST-läkaren en grund för tolkning av analysresultat i den kliniska vardagen.

Målgrupp
Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8
Till viss del: 1, 3, 4, 5, 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c1, c3, c4, c5, c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för principerna för: 
  - mikroskopi (elektron- , ljus-, fluorescensmikroskopi)
  - påvisning av antigen och antikroppar (direkt och indirekt samt under olika förhållanden och tillstånd)
  - masspektrometri
  - odling (cellfri och cellbaserad, mediumval)
  - molekylärbiologiska metoder (bland annat PCR, realtids-PCR, sekvensering) 
  - andra metoder för identifiering av mikroorganismer i olika typer av provmaterial. 
 • Värdera olika diagnostiska metoders prestanda (sensitivitet, specificitet), möjliga felkällor, nytta och tidsåtgång.
 • Förklara skillnaden mellan screening- och konfirmationsanalyser.
 • Välja och använda diagnostisk metod vid olika kliniska frågeställningar och tillstånd.
 • Använda statistik och epidemiologi vid värdering av analysresultat.
 • Tillämpa kvalitetssäkring av analysmetoder.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: