Dialysbehandling vid akut och kronisk njursvikt

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskaper om olika aspekter av dialys- och aferesbehandling; från bedömning av dialys- och aferesbehov och initiering av behandling till genomförande och hantering av både akuta och kroniska komplikationer såväl som etiska ställningstaganden.

Målgrupp
Medicinska njursjukdomar, Njurmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7, 8
Till viss del: 5, 6, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8, c10, c11, c13
Till viss del: c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma indikationer för akut respektive kronisk dialysbehandling.
 • Beskriva principerna bakom dialysbehandling.
 • Jämföra olika dialysformer och hälsoekonomiska aspekter av dessa, till exempel peritonealdialys och hemodialys.
 • Självständigt ordinera såväl akut som kronisk dialysbehandling.
 • Redogöra för olika dialysaccesser och accessrelaterade komplikationer.
 • Redogöra för diagnostik, utredning och behandling av akuta och kroniska komplikationer.
 • Bedöma den individuella patientens status avseende dialysdos och övrig terapi i förhållande till behandlingsmål (exempelvis adekvat dialys, torrvikt och blodtryck, anemi, kalk-fosfatbalans, nutrition, fysisk aktivitet).
 • Beskriva principer och njurmedicinska indikationer för aferesbehandling.
 • Diskutera etiska aspekter beträffande initiering och avslut av dialysbehandling.
 • Översiktligt redogöra för dialys av barn.
 • Redogöra för kvalitetskontroll av dialysvatten.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: