Epidemiologi och prevention

Kurser i epidemiologi och prevention syftar till att ge ST-läkaren insikt om akutsjukvårdens unika roll i samhället, fördjupad kunskap om epidemiologin utanför den egna enheten och akutbesökets preventiva potential samt kompetens att använda befintliga preventiva redskap. Kurs i ämnet ska också ge kompetens att kritiskt kunna granska en akutenhet och se möjligheter att genom preventiva åtgärder förbättra patientsäkerheten, på både patient- och systemnivå.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11
Till viss del: 3, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för och använda grundläggande begrepp och metoder inom epidemiologisk forskning.
 • Jämföra den egna akutenhetens epidemiologi, sökbeteenden och sjuklighet med andra akutenheters.
 • Utifrån kunskap om förekomst och särskilda kännetecken, hos patienter i alla åldrar identifiera:
  - bakomliggande misshandel och missbruk
  - livsstilsfaktorer och andra riskfaktorer för ohälsa och för tidig död
 • Använda för akutbesök effektiva och validerade metoder för livsstilsförändring hos den enskilda patienten.
 • Förklara akutenhetens unika roll som fönster mot samhället och som enda vårdinrättning som vissa delar av befolkningen uppsöker (exempelvis hemlösa, turister, asylsökande, papperslösa).
 • Identifiera indexfall vid epidemier och kanalisera informationen så att preventiva åtgärder möjliggörs.
 • Identifiera mångbesökare och tecken på om andra samhällsfunktioner eller delar av sjukvården inte fungerar och kanalisera informationen så att preventiva åtgärder möjliggörs.
 • Analysera den egna arbetsplatsens rutiner för att se om preventiva åtgärder kan förbättra patientsäkerheten på såväl individnivå som systemnivå.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: