Fördjupningskurs kronisk njursvikt (inklusive epidemiologi och prevention)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskaper för att självständigt kunna behärska hantera utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av kronisk njursvikt.

Målgrupp
Medicinska njursjukdomar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för epidemiologi vid kronisk njursvikt.
  • Implementera preventiva åtgärder vid kronisk njursvikt.
  • Redogöra för klassificering av kronisk njurfunktionsnedsättning enligt CKD stadie 1-5.
  • Analysera och förklara mekanismer bakom rubbningar i vätske-, elektrolyt- och syra-basbalansen.
  • Värdera användning och dosering av läkemedel och röntgenkontrastmedel vid nedsatt njurfunktion samt vidta förebyggande åtgärder och behandlingar.
  • Värdera olika metoder för såväl mätning av glomerulär filtrationshastighet (GFR) som uppskattning av GFR med olika formler (eGFR).
  • Redogöra för mekanismerna bakom komplikationer till njurfunktionsnedsättning (såsom anemi, metabola och endokrina rubbningar) samt självständigt behandla dessa.
  • Bedöma vårdnivå för patienter med kronisk njursvikt.
  • Bedöma kardiovaskulära riskfaktorer samt förebygga kardiovaskulär sjukdom.
  • Redogöra för det kardiorenala syndromet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: