Företagshälsovård

ST- läkaren ska få kunskaper om företagshälsovårdens organisation, förutsättningar och utmaningar.

Målgrupp
Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 2, 3, 4, 10, 12, 17, 18, 21

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för företagshälsovårdens organisatoriska uppbyggnad, de olika professionernas kompetensområden och teamarbete.
  • Redogöra för företagshälsovårdens arbetsområden och processer.
  • Kritiskt granska företagshälsovårdens förhållningssätt till uppdragsgivare och beställare kontra arbetstagare och identifiera etiska problemställningar.
  • Diskutera och exemplifiera branschuppbyggnad och avtal samt uppdragsstyrd verksamhet.
  • Redogöra för evidensbaserad metodik och utvecklings- och forskningsbehov inom området.
  • Problematisera och resonera kring hälsoekonomi och samhällsnytta.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: