Försäkringsmedicin och rehabilitering

Kurser i ämnet syftar till att ge ST-läkaren teoretiska kunskaper i försäkrings- och rehabiliteringsmedicin för praktisk tillämpning i det kliniska arbetet.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Tillämpa försäkringsmedicinsk terminologi.
 • Tillämpa relevant försäkringsmedicinsk lagstiftning.
 • Bedöma och beskriva arbetsförmåga.
 • Utforma en realistisk och ändamålsenlig rehabiliteringsplan.
 • Tillämpa Socialstyrelsens beslutsstöd vid bedömning av arbetsförmåga.
 • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt i försäkringsmedicinska ärenden.
 • Utförligt redogöra för tillämpligheten samt utfärda de inom professionen vanligt förekommande intygen såsom läkarintyg för sjukskrivning och förebyggande sjukpenning samt intyg gällande privata sjukvårds- och rehabiliteringsförsäkringar.
 • Översiktligt redogöra för innebörden av och utfärda andra intyg avseende vårdbidrag, arbetsskadeförsäkring, trafikförsäkring, handikappersättning, handikappsparkeringstillstånd och färdtjänst.
 • Redogöra för och utfärda läkarutlåtande om hälsotillstånd.
 • Formulera intyg och utlåtande som personer utan medicinsk utbildning kan förstå och fatta beslut utifrån.
 • Problematisera etiska aspekter och professionellt förhållningssätt i försäkringsmedicin.
 • Diagnostisera vanliga belastningsskador, relatera skadan till exponering, redogöra översiktligt för behandlingsalternativ och inleda lämplig behandling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: