Förvärvade klaffel, aortasjukdom och hjärttumörer

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska diagnostik och handläggning av förvärvade hjärtklaffsjukdomar, aortasjukdom samt diagnostik vid kardiella tumörsjukdomar.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6, 8, 10
Till viss del: 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8, c10, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Förvärvade klaffel

 • Redogöra för klassifikation, epidemiologi, orsaker, riskfaktorer, patofysiologi, symtom, differentialdiagnoser, undersökningsmetoder, behandlingsprinciper, komplikationer och prognos vid förvärvad hjärtklaffsjukdom inklusive endokardit.
 • Beskriva och värdera hemodynamik av klaffsjukdomar.
 • Beskriva vilka typer av klaffproteser som finns för klinisk användning.
 • Besluta när kirurgisk kontakt ska initieras (så kallad adekvat ”timing”) vid hjärtklaffsjukdom.
 • Redogöra för de förändringar som uppstår i kammarfunktion och lungkärlsresistans efter kirurgisk eller perkutan klaffintervention.
 • Identifiera vilka patienter som behöver regelbunden uppföljning efter klaffkirurgi eller perkutan intervention.
 • Beskriva indikationer, kontraindikationer, komplikationer, prognos och resultat av medicinsk och kirurgisk behandling samt perkutan interventionell behandling vid hjärtklaffsjukdom.
 • Redogöra för riktlinjer för antikoagulation och endokarditprofylax.
 • Redogöra för riktlinjer för endokarditdiagnostik och ange de vanligaste involverade patogenerna.

Aortasjukdomar

 • Redogöra för klassifikation, epidemiologi, orsaker, riskfaktorer, patofysiologi, symtom, differentialdiagnoser, undersökningsmetoder, behandlingsprinciper, komplikationer och prognos vid:
  - thorakalt aortaaneurysm
  - aortadissektion 
  - intramural tromb
  - atherosklerotisk sjukdom i aorta
  - aortit
  - traumatisk ruptur av aorta
  - hjärttrauma.
 • Välja adekvat bilddiagnostisk metod vid thorakalt aortaaneurysm.
 • Beskriva indikationer för kirurgisk intervention vid thorakalt aortaaneurysm.
 • Följa upp patienten efter det akuta sjukdomsförloppet.

Hjärttumörer

 • Beskriva klassifikation, orsaker, patofysiologi, differentialdiagnoser, symtom och prognos vid: 
  - primära, benigna och maligna hjärttumörer 
  - metastassjukdom i hjärta inklusive lymfom. 
 • Redogöra för kliniska tecken, systemmanifestationer, embolier, tecken till obstruktion, perikardengagemang och undersökningsmetoder och behandlingsalternativ.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: