Funktionella rubbningar och avflödeshinder i nedre urinvägar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och utreda LUTS och neurogena blåsfunktionsrubbningar samt tillämpa olika behandlingsprinciper vid dessa tillstånd.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för patofysiologi, utredning, diagnostik samt behandling av LUTS (lower urinary tract syndrome), neurogena blåsfunktionsrubbningar, urininkontinens och strikturer.
  • Tolka och utvärdera miktionslistor, symtomformulär, urinflödesmätningar och urodynamiska undersökningar.
  • Tillämpa principerna för transuretral kirurgi i nedre urinvägarna såsom TUR-P (Transuretral resektion av prostata), uretrotomia interna, cystolitektomi och cystolitotripsi samt instrumentkunskap.
  • Beskriva principerna för öppen kirurgi vid blåssten, uretrastriktur och inkontinenskirurgi samt fistelkirurgi.
  • Beskriva cystoplastiker och olika urinavledande ingrepp, olika elstimuleringsmetoder och sfinkterproteser.
  • Redogöra för olika typer av katetrar och tillämpa olika katetersättningstekniker inklusive SPK (Suprapubisk kateter).

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: