Fysiologisk njur- och urinvägsdiagnostik

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren lär sig att använda, värdera och prioritera mellan olika metoder för optimal njur- och urinvägsdiagnostik.

Målgrupp
Klinisk fysiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 4, 11
Till viss del: 3, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c11
Till viss del: c3, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva och förklara njurarnas och urinvägarnas anatomi, fysiologi och patofysiologi.
  • Beskriva utförandet och tolka resultatet av njurscintigrafi samt plasmaclearance.
  • Beskriva utförandet och tolka resultatet vid njurartärundersökning med ultraljud.
  • Formulera ett tydligt remissvar på ovanstående undersökningar.
  • Förklara resultaten av miktionsanalys och cystometri.
  • Förklara tekniken som ligger till grund för undersökningsmetoderna ovan och värdera felkällor.
  • Beskriva och värdera skillnader mellan ovan nämnda och andra metoder för njur- och urinvägsdiagnostik samt förklara metodernas styrkor och svagheter.
  • Redogöra för indikationer och kontraindikationer samt exemplifiera kliniska konsekvenser av utfallet vid fysiologisk njur- och urinvägsdiagnostik.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: