Generell riskbedömning inom rättspsykiatri och kriminalvård avseende risk för återfall i brottslighet

Kurser i detta ämne ska ge nödvändiga kunskaper och färdigheter för användande av empiriskt validerade beslutsstöd för bedömning av risk för återfall i brottslighet hos klienter eller patienter inom kriminalvårdens och rättspsykiatrins verksamhet.

Målgrupp
Rättspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för risk- och skyddsfaktorer för återfall i brottslighet.
  • Redogöra för det generella empiriska läget avseende bedömning av risk för återfall i brottslighet.
  • Redogöra för styrkor och svagheter hos relevanta beslutsstöd för bedömning av risk för återfall i brottslighet.
  • Använda relevanta beslutsstöd för bedömning av risk för återfall i brottslighet.
  • Redogöra för resultat av bedömning av risk för återfall i brottslighet och lämpliga åtföljande åtgärder utifrån relevanta beslutsstöd.
  • Problematisera kring bedömning av risk för återfall i brottslighet utifrån ett etiskt perspektiv.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: