Gerontologi - det normala åldrandet

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna särskilja normalt åldrande från sjukdom och arbeta med fokus på hälsofrämjande insatser.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1
Till viss del: 6, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, c6, c7
Till viss del: a5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för det normala fysiologiska åldrandet både på cellulär nivå och avseende olika organsystem och värdera hur det påverkar symtombilden vid sjukdom.
  • Beskriva det psykologiska och det sociala åldrandet.
  • Redogöra för innebörd och konsekvenser av åldersskörhet.
  • Redogöra för faktorer som främjar ett friskt åldrande.
  • Beskriva demografi och epidemiologi samt populationsstudier avseende äldre.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: