Hemodynamisk diagnostik

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren lär sig att tillämpa kunskaper om grundläggande hemodynamik inom klinisk fysiologisk diagnostik.

Målgrupp
Klinisk fysiologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 6, 7, 10
Till viss del: 3, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6, c7, c10
Till viss del: b1, c3, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva och förklara hemodynamik hos friska och sjuka.
  • Beskriva utförandet och tolka resultatet av ambulatorisk blodtrycksmätning.
  • Beskriva utförandet och tolka resultatet av ortostatiskt prov och TILT-test.
  • Formulera ett tydligt remissvar för ovanstående undersökningar.
  • Beskriva utförandet och resultatet av tryck- och flödesmätningar samt blodgasanalyser vid högersidig hjärtkateterisering. Redogöra för metodens risker.
  • Förklara tekniken som ligger till grund för undersökningsmetoderna ovan och värdera felkällor.
  • Förklara undersökningsmetodernas styrkor och svagheter.
  • Redogöra för indikationer och kontraindikationer samt exemplifiera kliniska konsekvenser av utfallet vid dessa diagnostiska undersökningar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: