Hemsjukvård och vård av sköra äldre inom allmänmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna behärska hembesök som verktyg vid diagnostik och behandling samt för att kunna få en helhetsbild av en patients situation och kunna bedriva palliativ vård i hemmet i samverkan med andra professioner.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8, 9
Till viss del: 3, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8, c9
Till viss del: a1, b1, b5, c3, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera äldre med komplexa behov och redogöra för vilka speciella hälso- och sjukvårdsproblem de har samt varför det finns behov av kontinuitet och helhetssyn i vården av sköra äldre.
  • Bedöma den äldres näringsstatus.
  • Identifiera när en brytpunktsbedömning behövs och tillämpa kunskapen i en utbildningssituation med patientfall.
  • Beskriva vilka andra yrkesgrupper som deltar i vården av de sköra äldre i hemmet, och redogöra för behovet av samarbete och hur det kan utformas.
  • Redogöra för hur man kan lägga upp en individuell medicinsk vårdplan i samverkan med patienten och närstående samt med övriga yrkesgrupper och redovisa tillämpning av detta i en konkret vårdsituation.
  • Redogöra för formella och praktiska förutsättningar för att arbeta i individers hem, samt vilka specifika kunskaper som man kan få via besök i hemmet.
  • Redogöra för principer för farmakologisk behandling av sköra äldre med speciellt fokus på risker med polyfarmaci interaktioner och biverkningar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: