Högriskpatogener och biosäkerhet

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna särskilja prover med misstanke om högriskpatogener så att de omhändertas på rätt nivå med minimering av smittrisk.

Målgrupp
Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9
Till viss del: 3, 4, 5, 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c3, c4, c5, c6, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för skyddsnivåer och riskbedömning vid hantering av prover med olika riskklasser (biosafety levels, BSL).
  • Redogöra för lagar och regler om smittämnen som kräver diagnostik enligt BSL-3 respektive BSL-4.
  • Bedöma klinik, symtom och fynd som bör leda till misstanke om högriskpatogen hos patient och prov.
  • Redogöra för god mikrobiologisk praxis, barriärskydd och möjliga smittvägar för laboratoriesmitta.
  • Redogöra för principer och säkerhetsåtgärder vid diagnostik av högriskpatogener.
  • Redogöra för hur laboratoriesmitta kan förebyggas och behandlas med vacciner och läkemedel.
  • Redogöra för hur prover av olika riskklasser kan transporteras.
  • Beskriva det praktiska arbetet på laboratorium för diagnostik enligt BSL-3 och BSL-4.
  • Redogöra för omhändertagande av prover vid misstanke om bioterrorism.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: