Infektioner hos immunsupprimerade - Hematologi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren god kunskap i handläggningen av infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar. Utifrån dagens sjukdomspanorama och tillgängliga behandlingar är detta en växande grupp i samhället.

Infektionerna hos dessa patienter kan vara livshotande och är ofta mycket snabba i sitt förlopp. Den kliniska bilden, men också spektrumet av infektioner hos immunsupprimerade patienter, skiljer sig jämfört med vad man ser hos immunkompetenta.

Målgrupp
Hematologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 1, 2, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c7, c8, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för infektionspanoramat hos patienter med förvärvad immunbrist orsakad av hematologisk sjukdom eller 
    behandling.
  • Identifiera och värdera symtom, kliniska tecken och laboratoriefynd som tyder på infektion hos neutropena patienter samt självständigt behandla denna typ av infektioner.
  • Under handledning diagnostisera och planera behandling för vanliga infektioner hos stamcellstransplanterade patienter samt beskriva mer ovanliga och komplicerade infektioner hos denna patientgrupp.
  • Redogöra för verkningsmekanism, resistens- och biverkningsprofil vid läkemedelsbehandling av infektioner hos immunsupprimerade.
  • Beskriva hur olika hematologiska sjukdomar och läkemedel påverkar immunförsvaret och utifrån detta bedöma sannolika infektionskomplikationer.
  • Redogöra för laborativa och bilddiagnostiska metoder för att diagnostisera infektioner hos immunsupprimerade.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: