Infektionsepidemiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska tillägna sig kunskap om nyttan av infektionsepidemiologiskt arbete internationellt, nationellt och på klinisk mikrobiologiska laboratorier. ST-läkaren ska kunna ta fram data för epidemiologisk övervakning och infektionsepidemiologiska studier i samarbete med klinisk mikrobiologis olika intressenter.

Målgrupp
Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10 ,11
Till viss del: 3, 4, 5, 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10, c11
Till viss del: c1, c3, c4, c5, c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för betydelsen av fungerande infektionsepidemiologisk forskning och övervakning för samhället.
  • Redogöra för principer för infektionsepidemiologiska studier samt beskriva val av lämplig metod för olika syften, till exempel fall-kontrollstudier, kohortstudier och randomiserade, kontrollerade studier.
  • Skapa en enkel utbrottsrapport och använda denna vid simulerad utbrottshantering.
  • Redogöra för klinisk mikrobiologis roll i övervakning av epidemiologiskt läge för att bistå och samverka med till exempel behandlande läkare, vårdhygien, smittskydd, lokala STRAMA-grupper samt klinik-, sjukhus- och regionledning med 
    tillförlitlig statistik.
  • Bedöma olika mikrobiologiska analysmetoders lämplighet för epidemiologisk övervakning och forskning.
  • Redogöra för socioekonomiska, geografiska och biologiska faktorers påverkan på risk för lokala och globala utbrott samt exemplifiera möjliga kontrollåtgärder.
  • Förklara olika faktorers påverkan på smittspridning inom sjukvården och tillämpa kunskapen genom att exemplifiera möjliga kontrollåtgärder.
  • Förklara viktiga begrepp inom infektionsepidemiologisk forskning (till exempel överföring, spridningstakt, flockimmunitet, utfallsmått, systematisk avvikelse).

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: