Infektionsmedicin för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper i infektionssjukdomar.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 5
Till viss del: 3, 6, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och preliminärdiagnostisera de vanligaste infektionssjukdomarna.
  • Diagnostisera och behandla akuta livshotande infektionssjukdomar, till exempel meningit, encephalit, endocardit, sepsis, abscesser, osteit, osteomyelit, pyelonefrit och pneumoni.
  • Identifiera, bedöma och akutbehandla andra infektioner såsom övre och nedre luftvägsinfektioner, viroser inklusive influensa, urinvägs- och tarminfektioner (inklusive gastroenteriter), sårinfektioner (inklusive trycksår och rosfeber samt akuta och kroniska hudsår).
  • Värdera och bedöma rationell antibiotikabehandling inklusive hänsyn till resistensutveckling samt miljöpåverkan och biverkningsrisker.
  • Identifiera och initiera infektionsutredning och behandling vid feber, lymfkörtelförstoring, hosta, andnöd, oklar sänkastegring och andra tecken på infektion samt när och hur malignitetsscreening bör genomföras.
  • Redogöra för tuberkulos, vaccinationsbehov och infektionsepidemiologi.
  • Värdera indikation för och tolkning av mikrobiologisk och radiologisk utredning och provtagning (inklusive ledpunktion, lumbalpunktion) vid infektionssjukdom.
  • Värdera behovet av mer specifik utredning och behandling och när specialistkonsult i infektionssjukdomar bör tillkallas.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: