Infektionssjukdomar, immunologi och reumatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap inom infektionssjukdomar, reumatologi och immunologi.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9
Till viss del: 2, 3, 4, 7, 8, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c2, c3, c4, c7, c8, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Infektionssjukdomar

 • Utreda, diagnostisera, och behandla luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner, gastroenterit, hud- och mjukdelsinfektioner, meningit, encefalit, sepsis, etmoidit och barnsjukdomar (pricksjukdomar).
 • Utföra svalgodling, blåsskrap för virusdiagnostik.
 • Tillämpa smittskyddslagen.
 • I samråd med infektionssjukdomar kunnig kollega utreda, diagnostisera och behandla osteomyelit, artrit, spondylit, mastoidit, bakteriell enterit, inhemska zoonoser och infektioner hos immunsupprimerade.
 • Identifiera symtom och bedöma vårdnivå för tropiska sjukdomar, medfödd immunbrist, HIV och TBC.

Immunologi

 • Redogöra översiktligt för de medfödda och förvärvade immunsystemen.
 • Identifiera varningstecken för immunbristsjukdom.
 • I samråd med infektionssjukdomar kunnig kollega diagnostisera, utreda och behandla IgA-brist.
 • I samråd med immunologiskt kunnig kollega diagnostisera, utreda och behandla agammaglobulinemi, hypogammaglobulinemi (CVID), IgG-subklassbrist, transient hypogammaglobulinemia of infancy.
 • Identifiera symtom och bedöma vårdnivå för svåra immunbristsjukdomar såsom kombinerade immundefekter (severe combined immunodeficiency, SCID, Hyper- IgM syndrom, Wiscott-Aldrich syndrom), svåra medfödda neutropenier, kronisk granulomatös sjukdom, komplett DiGeorge syndrom, XLP (x-bundet lymfoproliferativt syndrom), syndrom med autoimmunitet, autoinflammatoriska sjukdomar och syndrom med immunbrist.

Reumatologi

 • I samråd med infektionssjukdomar kunnig kollega utreda, diagnostisera och behandla muskuloskeletal smärta, akut artrit och Henoch-Schönleins purpura.
 • I samråd med reumatologiskt kunnig kollega utreda, diagnostisera och behandla Kawasakis sjukdom och juvenil idiopatisk artrit samt under handledning utföra ledinjektion.
 • Identifiera symtom och bedöma vårdnivå för SLE, dermatomyosit, övriga systeminflammatoriska sjukdomar och vaskuliter samt periodiska febrar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: