Infektionssjukdomar inom öron-, näs- och halssjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla de vanligaste infektionssjukdomarna inom öron-, näs- och halssjukdomar (ÖNH).

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1,6
Till viss del: 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c6
Till viss del: c2, c3, c4, c7, c8, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för mikrobiologiska agens i relation till de vanligaste infektionssjukdomarna inom ÖNH, hos immunkompetenta och immunsupprimerade patienter.
  • Utreda, diagnostisera och behandla relevanta infektionssjukdomar inom ÖNH.
  • Värdera val av antibiotika och behov av antibiotikaprofylax.
  • Redogöra för och initiera kirurgisk behandling av infektioner, till exempel dränerande operationer, halsmandeloperationer, plaströr etc.
  • Diskutera relevant forskning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: