Introduktion i barnonkologi med hematologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha basal kunskap om epidemiologi, och bakomliggande faktorer vid utveckling av blod- och tumörsjukdomar samt, dess utredning och behandling. ST-läkaren ska även ha basal kunskap om forskningsmetodik och etiska aspekter i samband med forskning och kliniskt arbete.

Målgrupp
Barn- och ungdomshematologi och onkologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: a2, a5, a6, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för olika epidemiologiska metoder, registerhållning, forskningsmetodik, basal statistik och GCP (Good Clinical Practice).
  • Problematisera etiska aspekter i samband med forskning och kliniskt arbete.
  • Redogöra för epidemiologin vid blod- och tumörsjukdomar.
  • Redogöra för benmärgens funktion, hematopoes, koagulation, olika orsaker till cancer samt mekanismer vid tumörutveckling.
  • Beskriva relevanta immunologiska, genetiska och molekylärbiologiska mekanismer vid blod- och tumörsjukdomar.
  • Beskriva olika diagnostiska metoder, till exempel radiologi, genetik, patologi, immunologi och klinisk kemi samt värdera när respektive metod är relevant.
  • Beskriva olika behandlingsmetoder, till exempel cytostatika, kirurgi, strålbehandling, immunologisk behandling, cellterapi inklusive hematopoetisk stamcellstransplantation, proteinkinashämmare samt värdera när respektive metod är relevant.
  • Beskriva barnonkologins och hematologins organisation nationellt, nordiskt och internationellt.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: