Juridik för rättsläkare

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förvärva kunskaper för att tillämpa aktuell lagstiftning av relevans inom rättsmedicin. ST-läkaren ska även förberedas för att framträda som sakkunnig i domstol. Kurser inom ämnet bör innehålla praktiska och erfarenhetsbaserade utbildningsaktiviteter.

Målgrupp
Rättsmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 4, 18

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för och tillämpa förundersökningssekretess och sekretess inom hälso- och sjukvården enligt offentlighets- och sekretesslagen 18 kap 1§ och 25 kap 1§.
 • Redogöra för och tillämpa: 
  - Rättegångsbalken 5, 28, 35-40 kap
  - Brottsbalken 3, 4, 6 kap, 16:9, 23:6, 24:4
  - Begravningslagen (1990:1144)
  - Lag om kriterier för bestämmande människans död (1987:269)
  - Lag om transplantation m.m. (1995:831)
  - Lag om obduktion m.m. (1995:832)
  - Lag om särskild företrädare för barn (1999:997)
  - Lag om dödförklaring (2005:130)
  - Lag om rättsintyg i anledning av brott (2005:225)
  - Patientsäkerhetslagen (2010:659)
  - SOSFS 1996:28 – Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kliniska obduktioner m.m.
  - SOSFS 1996:29 – Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid 
  dödsfall
  - SOSFS 2005:29 – Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.
 • På ett självständigt och korrekt sätt framträda som sakkunnig i domstol.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: