Juridisk översiktskurs för rättspsykiatrin

Kurser i detta ämne syftar till att ge nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna tillämpa de lagar och förordningar som reglerar myndighetsutövning inom kompetensområdet samt ha kunskap om annan för rättspsykiatrin närliggande lagstiftning.

Målgrupp
Rättspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del:c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grundprinciperna inom basal svensk rättslära.
  • Redogöra för rollen som sakkunnig i domstol.
  • Redogöra för grundprinciperna i svensk straffrätt.
  • Använda de psykiatriska tvångslagarna.
  • Förklara de för rättspsykiatrin relevanta offentlighets- och sekretessbestämmelserna.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: