Kärlkirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska tillgodogöra sig teoretiska kunskaper inom området kärlkirurgi.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma kärlanatomi med avseende på landmärken, riskområden samt normaltillstånd och anomalier.
 • Beskriva etiologi, patofysiologi och prevention mot arterioskleros.
 • Redogöra för utförandet av kärlstatus.
 • Beskriva friläggning av stora kärl på extremiteter samt mindre omfattande och standardiserade artär- eller veningrepp i arm eller ben på patienter med kronisk eller akut sjukdom med atraumatisk kärlkirurgisk teknik.
 • Redogöra för initial handläggning vid akuta kärlskador efter trubbigt, penetrerande eller iatrogent trauma.
 • Beskriva antikoagulativa läkemedel och trombolys.

Artärsjukdomar:

 • Redogöra för initial handläggning av patienter med akut och kronisk ischemi i extremiteter och buk.
 • Redogöra för initial handläggning av patienter med cirkulationspåverkan på grund av blödning exempelvis rupturerat aortaaneurysm.
 • Beskriva olika operationstekniker inklusive endovaskulär behandling vid akuta och elektiva operationer för aortaaneurysm och perifera kärlrekonstruktioner.
 • Redogöra för initial handläggning av postoperativa komplikationer hos patienter som behandlats med öppna eller endovaskulära kärlkirurgiska ingrepp.
 • Beskriva handläggningen av patienter med neurologiska symtom förorsakade av karotisstenos.

Venösa sjukdomar:

 • Redogöra för diagnostik och beskriva behandlingsprinciper vid ytlig och djup venös insufficiens samt venös tromboembolism.
 • Beskriva venös access och dialysfistlar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: