Katastrofmedicin och prehospitalt arbete

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska principer för katastrofmedicin och prehospitalt arbete. ST-läkaren ska i samarbete med berörda aktörer kunna organisera det medicinska arbetet på skadeplats och på sjukhus i samband med en särskild händelse eller katastrof.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10
Till viss del: 1, 2, 4, 7, 9, 14, 17, 18

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: a6, c9

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9
Till viss del: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: a6, c2

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10
Till viss del: 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: a6, c8

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 12
Till viss del: 17

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: a6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva möjliga händelser med stort skadeutfall i Sverige och i korthet redogöra för deras karaktär.
  • Uppvisa kunskap om katastrofmedicin i ett globalt perspektiv.
  • Redogöra för den nationella katastrofmedicinska beredskapen med utgångspunkt i lokala och regionala organisationer och deras uppgifter.
  • Beskriva olika roller och ansvarsområden för särskild sjukvårdsledning på lokal och regional nivå samt prehospital sjukvårdsledning i ett skadeområde.
  • Redogöra för psykosocialt omhändertagande vid händelser med många drabbade.
  • Samverka med medicinsk ledningsansvarig på sjukhus vad gäller mobilisering och omfördelning av resurser vid plötsligt ökat patientflöde samt utföra medicinskt omhändertagande i syfte att upprätthålla normala kvalitetskrav för medicinsk behandling.
  • Prioritera patienter på skadeplats vid olika typhändelser med stort skadeutfall.
  • Utföra ett medicinskt omhändertagande på en skadeplats med begränsade resurser och med hänsyn till omgivande faktorer.
  • Samverka med medicinskt ansvarig och sjukvårdsledare prehospitalt i organisering och logistisk ledning av sjukvårdsinsatser.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: