Kommunikation och utbildning för barn- och ungdomsallergologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha god kommunikativ och pedagogisk förmåga i det direkta arbetet med barn och ungdomar med familjer samt i samarbetet med kollegor och andra yrkeskategorier. ST-läkaren ska ha förståelse för patienten som en del av samhället.

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17:  
Till stor del: 14, 15
Till viss del: 1, 13, 16, 17

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a1, a2, b1, b2, b3, b4
Till viss del: c1 c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Leda och samverka i multidisciplinärt teamarbete kring det allergiska barnet.
 • Redogöra för de olika roller som andra personalkategorier har i teamet (sjuksköterska, dietist, sjukgymnast, psykolog 
  och kurator).
 • Utbilda och motivera barn och ungdomar till god egenkontroll över den allergiska sjukdomen inklusive medicinering.
 • Utbilda personer i barnets närhet, till exempel föräldrar, lärare och förskolepersonal, om barnets allergiska sjukdom samt om patientens medicinska ordinationer.
 • Tillämpa god samtalsmetodik samt ge och ta emot individuellt riktad feedback i praktisk situation, till exempel feedback från filmat patientsamtal eller kommentarer från undervisningssituation.
 • Diskutera egna styrkor och svagheter vad gäller förmåga till kommunikation och empati.
 • Använda pedagogiska verktyg för samtalsmetodik för att utveckla den egna kommunikationsförmågan, till exempel motiverande samtal (motivational interviewing, MI).
 • Använda pedagogiska verktyg i undervisning för studenter, kollegor eller allmänheten om astma och allergi.
 • Beskriva hur patientens personlighet och psykosociala situation påverkar förmågan att hantera sjukdomen och följa behandlingsrekommendationer (adherence, compliance).
 • Redogöra för medicinska och psykosociala faktorer av betydelse för att tonåringen ska kunna ta eget ansvar för sin sjukdom och på bästa sätt föras över till vuxenvården.
 • Beskriva hur vår omvärld och miljö påverkar uppkomst och förlopp av allergiska sjukdomar och använda denna kunskap för att ge råd om basala miljöförbättrande åtgärder såväl hemma som i skolan eller andra miljöer som barnet vistas i samt för att ge råd inför framtiden till exempel vad gäller yrkesval.
 • Redogöra för det allergiska barnets rättigheter i samhället och de stödinsatser som samhället kan erbjuda patienter med allergi och astma samt utfärda adekvata intyg.
 • Redogöra för andra samhällsaktörer som är relevanta för barn och ungdomar med astma och allergi, till exempel patientföreningar, Socialstyrelsen och Livsmedelsverket.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: