Konsultationspsykiatri och psykosomatik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskaper inom några konsultationspsykiatriska områden, såsom medicinskt oförklarade symtom, somatisk och psykisk samsjuklighet samt psykologiska reaktioner vid somatisk sjukdom.

Kurser i ämnet syftar även till att ST-läkaren ska öva färdigheter i konsultativt arbete och bemötande av svåra patienter samt reflektera över sitt förhållningssätt som läkare i mötet med svåra patienter.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 5, 13, 15
Till viss del: 3, 4, 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c2, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Konsultationskunskap:

 • Genomföra en konsultation inom en annan specialitet och redogöra för de möjligheter och begränsningar beträffande kliniskt ansvar och etiska överväganden som ligger i konsultuppdraget.
 • Redogöra för liaison-modellen.

Självkännedom och förhållningssätt:

 • Analysera över sitt eget förhållningssätt, ansvaret och utmaningarna i interaktionen, kommunikationen och samarbetet med och runt patienten samt vikten av att utveckla sig i detta genom träning och feedback.

Färdigheter i bemötande:

 • Analysera och anpassa förhållningssättet till en patient med en ambivalent eller negativ inställning till att möta en psykiater eller till en patient med misstänkt somatisering.

Diagnostik:

 • Använda och tolka diagnostiska skattningsinstrument (till exempel HAD) som är utarbetade och relevanta för konsultationsuppdraget.
 • Föra ett differentialdiagnostiskt resonemang kring somatiska och psykiatriska diagnoser.
 • Identifiera psykiatrisk samsjuklighet vid somatisk sjukdom och kunna kommunicera det med patient, närstående och kollegor inom andra specialiteter.

Krisreaktion:

 • Identifiera en krisreaktion.
 • Kunna genomföra ett krissamtal.
 • Avgöra när psykiatrins resurser ska tas i anspråk.

Sjukdomar i hjärnan:

 • Identifiera och behandla psykiatriska symtom och beteendeförändringar vid sjukdomar med cerebral påverkan – såsom hjärnskador, inflammatoriska och infektiösa tillstånd samt konfusion.

Smärta:

 • Värdera kroppslig smärta och förstå hur psykologiska problem utlöser och vidmakthåller smärta och vice versa.

Medicinskt oförklarade symtom:

 • Intervjua en patient med misstänkt somatisering.
 • Förklara psykosomatiska samband för patienten och dess närstående.
 • Redogöra för de somatoforma och dissociativa syndromen och problematisera diagnostiken av dem.

Farmakologisk behandling:

 • Identifiera psykiska biverkningar av mediciner och kombinationer av mediciner som vanligen används i somatisk vård.
 • Känna till vilka psykofarmaka som kan användas vid behandling av kroppsliga symtom.

Psykologisk behandling:

 • Redogöra för psykologiska metoder som kan användas vid behandling av kroppsliga symtom.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: