Kvalitets- och förbättringsarbete inom vårdhygien

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens i hur ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete inom det vårdhygieniska området kan planeras, genomföras och följas upp samt vilka faktorer som hindrar respektive underlättar ett sådant arbete.

Målgrupp
Vårdhygien

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c6, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva vårdhygiens plats, funktion och arbetsuppgifter i landstingsorganisationen och i relation till smittskyddsorganisationen.
  • Beskriva metoder för att mäta följsamhet till gällande regelverk och rutiner.
  • Redogöra för hur metoder för händelseanalys och riskanalys kan tillämpas i arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner och sjukdomsutbrott.
  • Beskriva hur metoder för förändringsarbete och implementering kan tillämpas i arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner.
  • Redogöra för framgångsfaktorer och hinder för systematiskt kvalitetsarbete inom det vårdhygieniska området.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: