Laboratoriediagnostik av immunbristtillstånd

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förstå laboratorieundersökningar och resultat vid immunbristtillstånd samt ha kunskap om deras kliniska relevans.

Målgrupp
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 1, 2, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c1, c2, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva olika tillstånd av primär och sekundär immunbrist
  • Motivera val av metod vid utredning av immunbrist, inklusive genetisk analys
  • Beskriva etiska överväganden vid genetisk diagnostik av primär immunbrist
  • Tolka resultat och bedöma klinisk betydelse av immunbristutredning
  • Beskriva behandlingsstrategier vid olika typer av immunbristtillstånd.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: