Läkaren som medarbetare och ledare

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förstå sin roll som medarbetare och ledare samt att underlätta för ST-läkaren att axla ledaruppgiften.

Det är lämpligt om ST-läkaren under kursen får möjlighet att reflektera över sitt eget sätt att förhålla sig i olika situationer som kräver aktivt medarbetarskap och ledarskap.

Kurs i ämnet integreras lämpligen med kurs i ämnet Pedagogik.

Målgrupp
Alla specialiteter

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17:
Ledarskapskompetens
Kommunikativ kompetens

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8:
Medarbetarskap, ledarskap, etik, systematiskt kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Analysera den egna rollen som del av ett team med gemensamma och skilda ansvarsområden.
  • Tillämpa självkännedom i rollen som medarbetare och ledare i olika grupper.
  • Ge och ta emot återkoppling på ett konstruktivt sätt.
  • Analysera och hantera olika gruppers dynamik.
  • Identifiera och ta tillvara medarbetares kompetens.
  • Hantera konflikter mellan individer och mellan grupper.
  • Analysera och hantera lokala arbetsplatskulturer.
  • Analysera och problematisera ledarskap i olika situationer.
  • Reflektera över skillnader mellan chefskap och ledarskap.
  • Basera ledarskapet på en analys av verksamhetens förutsättningar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: