Läkarens roll och ansvar i sjukvårdsorganisationen

Kurser i detta ämne syftar till att beskriva läkarens roll och ansvar i relation till hälso- och sjukvårdens regelverk, politiska och ekonomiska styrning samt organisation. Det kan vara lämpligt med en webbaserad kurs.

Målgrupp
Alla specialiteter

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17:
Ledarskapskompetens
Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8:
Hälso- och sjukvårdens organisation, lagar och andra föreskrifter, systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för lagar och andra föreskrifter som styr läkarens befogenheter och skyldigheter.
  • Redogöra för hälso- och sjukvårdens övergripande organisation och styrning.
  • Göra jämförelser mellan olika ersättningssystem inom hälso- och sjukvården avseende hur de påverkar det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet.
  • Göra jämförelser mellan olika hälso- och sjukvårdssystem ur ett internationellt perspektiv avseende deras organisation och styrning.
  • Analysera den egna arbetsplatsen och dess roll i hälso- och sjukvården, inklusive lednings- och styrsystem.
  • Resonera kring medicinska prioriteringar och avvägningar i det dagliga arbetet kopplat till resursutnyttjande.
  • Redogöra för hur uppföljning av kvalitet, tillgänglighet och produktion kan användas som styrmedel inom hälso- och sjukvården.
  • Redogöra för principer för kvalitetsuppföljning inkl användandet av kvalitetsregister.
  • Analysera det pågående patientsäkerhetsarbetet på den egna arbetsplatsen.
  • Översiktligt redogöra för samverkansformerna mellan fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer inom hälso- och sjukvården.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: