Läkemedel och äldre

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna initiera och avsluta läkemedelsbehandling samt kunna förskriva läkemedel till äldre personer på ett säkert sätt.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 19

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c3, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva läkemedelskonsumtion hos äldre och samhällseffekter som exempelvis ökad livslängd, läkemedelsrelaterad sjukvård och kostnader.
  • Förklara förändring av farmakokinetik och farmakodynamik med stigande ålder och sjuklighet, förklara potentiella läkemedelsrelaterade problem och tillämpa dosanpassning.
  • Tillämpa olika metoder för att skatta njurfunktion och förklara deras begränsningar samt redogöra för faktorer som kan påverka njurfunktionen till exempel akut sjukdom eller läkemedel.
  • Beskriva effekter av polyfarmaci samt vikten av samverkan med patienten och närstående samt andra aktörer i vårdkedjan för att uppnå följsamhet och fungerande läkemedelsbehandling.
  • Redogöra för Evidence Based Medicine inklusive basala statistikbegrepp, kritisk läkemedelsvärdering, evidensbaserad läkemedelsförskrivning till äldre samt använda databaser för informationssökning.
  • Identifiera och klassificera potentiella biverkningar samt redogöra för biverkningsrapporteringssystemet.
  • Tillämpa inledning och utvärdering av läkemedelsbehandling, ställningstaganden till primär- och sekundärprevention samt avsluta läkemedelsbehandling.
  • Genomföra enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: