Läkemedelsanalys och medicinsk bedömning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska uppnå grundkompetens för att bedöma farmakologiska analyser utifrån ett kliniskt perspektiv.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 4, 5, 6
Till viss del: 7, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c5, c6
Till viss del: c7, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grundprinciper för olika analysmetoder.
  • Exemplifiera och förklara felkällor under analyskedjan från patient till remittent.
  • Redogöra för grunderna i ett kvalitetssäkringssystem.
  • Bedöma huruvida farmakologisk analys (till exempel genotypning och therapeutic drug monitoring; TDM) kan bidra till att besvara en klinisk frågeställning.
  • Medicinskt bedöma ett analysresultat utifrån olika patientfaktorer.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: