Läkemedelsrelaterade tillstånd

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper inom läkemedelslära och klinisk farmakologi.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva och preliminärdiagnostisera de viktigaste och vanligaste läkemedelsrelaterade tillstånden.
  • Diagnostisera och akutbehandla läkemedelsrelaterad benmärgshämning (neutropen sepsis, aplastisk anemi), Steven-Johnson´s och Lyell´s syndrom samt andra allvarliga toxiska och allergiska läkemedelsreaktioner.
  • Identifiera och handlägga andra läkemedelsbiverkningar inklusive överkänslighet.
  • Bedöma vilka läkemedelsgrupper och kombinationer som kan vara teratogena, olämpliga vid graviditet och amning samt vanliga interaktionsrisker.
  • Identifiera, förebygga och handlägga riskerna med polyfarmaci vid läkemedelsbehandling av äldre, dementa, psykiskt sjuka samt hos patienter med njursvikt, leversvikt, blödningsrisk och patienter med nedsatt compliance.
  • Värdera indikationen för läkemedelsbehandling och initiera utsättning.
  • Värdera indikationen för mer specifik utredning och när klinisk farmakologisk konsult bör kontaktas.
  • Redogöra för biverkningsrapportering, Good clinical practice (GCP) samt regler för samverkan med läkemedelsindustrin.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: