Läkemedelsrelaterade tillstånd

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper inom läkemedelslära och klinisk farmakologi.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva och preliminärdiagnostisera de viktigaste och vanligaste läkemedelsrelaterade tillstånden.
  • Diagnostisera och akutbehandla läkemedelsrelaterad benmärgshämning (neutropen sepsis, aplastisk anemi), Steven-Johnson´s och Lyell´s syndrom samt andra allvarliga toxiska och allergiska läkemedelsreaktioner.
  • Identifiera och handlägga andra läkemedelsbiverkningar inklusive överkänslighet.
  • Bedöma vilka läkemedelsgrupper och kombinationer som kan vara teratogena, olämpliga vid graviditet och amning samt vanliga interaktionsrisker.
  • Identifiera, förebygga och handlägga riskerna med polyfarmaci vid läkemedelsbehandling av äldre, dementa, psykiskt sjuka samt hos patienter med njursvikt, leversvikt, blödningsrisk och patienter med nedsatt compliance.
  • Värdera indikationen för läkemedelsbehandling och initiera utsättning.
  • Värdera indikationen för mer specifik utredning och när klinisk farmakologisk konsult bör kontaktas.
  • Redogöra för biverkningsrapportering, Good clinical practice (GCP) samt regler för samverkan med läkemedelsindustrin.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: