Levertransplantation

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren vid rätt tidpunkt ska identifiera patienter som bör utredas med avseende på levertransplantation, utreda och remittera till transplantationscentrum, informera, monitorera fram till transplantationen samt ansvara för uppföljande behandling i samarbete med transplantationsenheten.

Målgrupp
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 10, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c11, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för indikationer för levertransplantation vid hepatit C, primär skleroserande cholangit, alkoholcirrhos, NASH, primär biliär cirrhos, familjär amyloidos med polyneuropati (FAP) och cancer.
  • Identifiera rätt tidpunkt i ett sjukdomsförlopp för att initiera levertransplantationsutredning.
  • Tillämpa relevant utredning i samarbete med transplantationscentrum.
  • Informera patienten om utredning, beslutsprocess, ingrepp och uppföljning.
  • Redogöra för kirurgiska aspekter på levertransplantation.
  • Redogöra för anestesiologiska aspekter på levertransplantation.
  • Beskriva transplantationskoordinatorns funktion och behovet av kontinuerlig dialog när det gäller patienter på väntelista för transplantation.
  • Redogöra för postoperativa komplikationer såsom avstötning, läkemedelsbiverkan och infektioner.
  • Tillämpa principer för immunologisk eftervård i samarbete med transplantationscentrum.
  • Tillämpa principer för långtidsuppföljning efter transplantation, i samarbete med transplantationscentrum.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: