Levnadsvanornas betydelse för hälsa och arbetsliv

ST- läkaren ska ha kunskap om olika levnadsvanors betydelse för arbetsliv och individ samt praktiskt kunna handlägga dessa frågor.

Målgrupp
Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10, 13, 15
Till viss del: 4, 8, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c2, c8, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma och värdera svårighetsgraden av ohälsosamma levnadsvanor (sömn, kost, fysisk aktivitet, beroenden inklusive tobak) i relation till arbetslivets krav.
  • Tillämpa motiverande samtalsmetodik kopplat till levnadsvanor och beroende.
  • Diagnostisera riskbruk av alkohol samt alkohol- och drogmissbruk (frågeformulär, klinisk bild och laboratorieanalyser inklusive drogtestning).
  • Redogöra för beroendemekanismer och behandlingsstrategier, med läkemedel, överenskommelser och samtalsbehandling. (läkemedelsinriktat).
  • Redogöra för arbetsrättsliga överväganden i förhållande till alkohol- och drogproblematik.
  • Redogöra för metoder för tobaksavvänjning, exempelvis läkemedel och samtalsmetodik.
  • Redogöra för evidensbaserade riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
  • Utforma en alkohol- och drogpolicy för en organisation.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: