Luftvägshantering

Kurser i detta ämne syftar till att bidra till att läkaren får verktyg till att förutse eventuellt svår luftväg, samt kunna välja rätt teknik och förberedelse för att hantera en sådan.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 5, 9, 17
Till viss del: 1, 3, 4, 6, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c4, c5
Till viss del: a1, a4, a5, c1, c3, c6, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för luftvägarnas anatomi samt fysiologi och patofysiologi.
  • Identifiera och värdera riskpatienter.
  • Värdera egen och tillgänglig kompetens
  • Identifiera ingrepp och undersökningar med särskild risk för utveckling av luftvägsproblem.
  • Tillämpa algoritm vid både förväntat och oförväntat svår luftväg utifrån orsak till problemet samt ingående teknikers möjlighet att lösa detsamma.
  • Hantera olika hjälpmedel (till exempel olika laryngoskop, fiberskop, luftvägskatetrar) för att kunna hantera en svår luftväg.
  • Välja lämplig anestesimetod utifrån patientrisk och typ av operation eller undersökning.
  • Förebygga, identifiera samt initiera behandling av komplikationer.
  • Kommunicera och samarbeta effektivt i krissituationer.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: