Lungfysiologi för lungmedicinare - lungfysiologiska undersökningsmetoder med betoning på tolkning

Lungfysiologiska undersökningar är av mycket stor vikt för att kartlägga och diagnostisera olika typer av lungsjukdomar. Astma och KOL utgör stora patientgrupper där lungfysiologiska undersökningar behövs för att kunna diagnostisera sjukdomarna korrekt.

Vidare är det viktigt att kunna differentiera mellan obstruktiva och restriktiva lungsjukdomar.

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap om diagnostik och tolkning av olika typer av diagnostiska metoder.

Målgrupp
Lungsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 4
Till viss del: 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c13
Till viss del: c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grundläggande lungfysiologi.
  • Redogöra för olika tillgängliga lungfysiologiska undersökningsmetoder samt indikationer och begränsningar.
  • Redogöra för olika provokationsmodeller för test av bronkiell hyperreaktivitet vid astma och för skillnader mellan direkt och indirekt provokation samt dess begränsningar.
  • Diagnostisera och tolka resultat från statisk och dynamisk spirometri, före och efter bronkdilatation, samt lungmekanik för olika typer av obstruktiva och restriktiva lungsjukdomar som till exempel astma, KOL och interstitiella lungsjukdomar.
  • Redogöra för diagnostiska metoder, som kan objektivisera påverkan i de små luftvägarna, tolka resultat från impulsoscillometri och kväveutsköljning samt redogöra för innebörden av lung clearance test (LCI).
  • Redogöra för ventilation och perfusion samt diffusionskapacitet (DLCO) och tolka resultat från lungscintigrafi och DLCO-mätning.
  • Redogöra för utandat kväveoxid (NO) och dess användbarhet och begränsningar samt diagnostisera pågående luftvägsinflammation vid astma.
  • Redogöra för ergospirometri samt indikationer inom lungmedicin, särskilja dyspnéorsaker och riskstratifiera inför lungoperation.
  • Redogöra för mekanismerna bakom pulmonell hypertension sekundär till lungsjukdomar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: