Medarbetarskap, ledarskap, och kommunikation, pedagogik och organisation inom radiologin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna använda sitt ledarskap och sin kommunikativa förmåga, i den för specialiteten specifika kliniska vardagen.

Målgrupp
Bild- och funktionsmedicin, Radiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 13, 14, 15, 16, 17, 18
Till viss del: 1, 2, 3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a1, b1, c1, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för det radiologiska utlåtandets rättsmedicinska betydelse och struktur.
 • Skyndsamt värdera allvarliga eller avvikande fynd och kommunicera dessa till berörda kliniska kollegor.
 • Redogöra för radiologens roll vid ronder och vid multidisciplinära konferenser.
 • Utföra vanligt förekommande moment inom ultraljud, genomlysning, intervention och liknande undersökningar.
 • Avgöra när ett utbildande förhållningssätt är lämpligt i syfte att lära ut grundläggande radiologiska principer, demonstrera radiologiska fynd och redogöra för deras implikationer i samband med ronder eller multidisciplinära konferenser.
 • Planera för och genomföra utbildningsaktiviteter för studenter och kollegor om grundläggande radiologi.
 • Redogöra för principer för administration och ledning på en radiologisk avdelning samt beskriva inköpsprinciper vid investeringar av dyr utrustning.
 • Beskriva teleradiologins olika delar och kritiskt värdera dessa.
 • Beskriva olika utvärderingar (såsom sjukhusbudget, landstingsbudget, radiologins kostnader, NYSAM, SPUR) och deras implikationer på en radiologisk avdelning.
 • Redogöra för lagar och andra föreskrifter samt för den författningsreglerade radiologiska ledningsfunktionen.
 • Redogöra för vanliga tillfällen då man kan missa radiologiska undersökningsfynd (perceptual error, satisfaction of search), vanliga radiologiska fallgropar, samt värdera risk och konsekvenser av detta.
 • Redogöra för begrepp om osäkerhet vid radiologiska fynd samt värdera fynd i efterhand.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: