Medicinsk vetenskap för psykiatriker

Den explosionsartade kunskapsutvecklingen inom den moderna psykiatrin medför stora förändringar i hur vi diagnostiserar och behandlar våra patienter. Ämnets syfte är att öka ST-läkarens förmåga att inhämta, utvärdera och tillämpa vetenskaplig kunskap i den kliniska vardagen. Ämnet är också förberedande inför ett eget vetenskapligt arbete.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 19
Till viss del: 13, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, a5, b1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Identifiera och förklara hur ett vetenskapligt synsätt kan bidra till en etiskt och hälsoekonomiskt hållbar psykiatrisk vård.
 • Exemplifiera forskningsetiska problem.
 • Skilja på olika vetenskapsteoretiska ståndpunkter och vilken typ av kunskap man erhåller från exempelvis empiriska och hermeneutiska studier.
 • Definiera och diskutera begreppet evidens, samt differentiera mellan olika evidensgrader.
 • Aktivt integrera resultat från forskning i klinisk diagnostik och behandling.
 • I kliniska situationer inspirera till ett vetenskapligt synsätt bland medarbetare, patienter och närstående.
 • Förklara styrkor och begränsningar med olika vetenskapliga metoder och forskningsstrategier.
 • Använda grundläggande begrepp inom studiedesign, psykometri och statistik vid granskning av metoddelen i forskningsartiklar. 
 • Motivera och problematisera användningen av olika typer av kvantitativa och kvalitativa metoder.
 • Exemplifiera hur olika forskningsstrategier och metoder kan användas för att belysa kliniska psykiatriska frågeställningar.
 • Kritiskt tolka, jämföra och värdera kvalitet och relevans av vetenskapliga studier.
 • Redogöra för vilken forskningsfråga som besvaras, styrkan i konklusioner samt dess generaliserbarhet genom att tillämpa kunskaper som behandlas i kompetensmål 2, 3, 4, 5.
 • Identifiera och använda relevanta databaser och referenshanteringssystem för att inhämta och sammanställa vetenskaplig kunskap.
 • Identifiera och formulera en klinisk vetenskaplig frågeställning och föreslå ett sätt att besvara den med en forskningsstudie.
 • Skriva ett PM med ett studieförslag med referenser till nuvarande kunskapsläge.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: