Medicinsk vetenskap

Kurser i detta ämne syftar till att stärka ST-läkarens förmåga att inhämta, värdera och tillämpa vetenskaplig kunskap i den kliniska vardagen samt att tillämpa medicinskt vetenskapliga principer och metoder.

Målgrupp
Alla specialiteter

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17:
Kompetens inom medicinsk vetenskap
Kommunikativ kompetens

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8:
Medicinsk vetenskap, pedagogik

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Kritiskt granska och värdera information från olika informationskällor, med hjälp av vedertagna tekniker.
  • Analysera och problematisera jävsförhållanden vid tolkning av vetenskapliga data.
  • Exemplifiera forskningsetiska problem.
  • Redogöra för när etiska tillstånd krävs.
  • Redogöra för epidemiologiska grundbegrepp.
  • Tillämpa adekvata statistiska metoder.
  • Redogöra för styrkor och begränsningar hos olika vetenskapliga metoder och forskningsstrategier.
  • Bearbeta och analysera vetenskapliga data.
  • Presentera forskningsresultat, såväl skriftligt som muntligt och för olika målgrupper.
  • Redogöra för skillnaden mellan vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: