Mikrobiologi och vårdhygien för infektionsläkare

Syftet är att deltagaren ska fördjupa sina kunskaper om mikrobiologiska diagnostiska metoder samt om den normala och patogena mikrobiologiska floran hos människor för att kunna välja adekvat diagnostisk metod och tolka resultatet. Ett ytterligare syfte är att deltagaren ska öka sin vårdhygieniska kompetens.

Målgrupp
Infektionsmedicin, Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4, 6
Till viss del: 1, 2, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a3, c4, c6
Till viss del: c1, c2, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Mikrobiologi

  • Redogöra för mikrobiella agens uppbyggnad och patogenes
  • Redogöra för diagnostiska metoder och deras styrkor och svagheter
  • Välja adekvat diagnostisk metod utifrån symtom och sjukhistoria.
  • Tolka mikrobiologiska svar avseende representativitet, sensitivitet och specificitet
  • Skilja normalflora från patogen flora.

Vårdhygien

  • Identifiera riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner.
  • Tillämpa olika vårdhygieniska principer i patientarbetet för att förebygga vårdrelaterade infektioner samt spridning av resistenta eller smittsamma agens hos patienter.
  • Bedöma och prioritera isoleringsbehov.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: