Nefrologi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap inom ämnet nefrologi. Kurser i detta ämne bör ges som en sammanhållen kurs gärna med fallseminarium, eventuellt med webbaserat inslag.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 2, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c2, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera, utreda och behandla urinvägsinfektion.
  • I samråd med nefrologiskt kunnig kollega diagnostisera, utreda och behandla barn med inkontinens, hematuri, proteinuri, oklar njurfunktionspåverkan, kong. hydronefros, nefrit, nefros, akut njursvikt och hypertoni.
  • Identifiera symtom och bedöma vårdnivå för misstänkt cystisk njursjukdom, hemolytisk uremiskt syndrom, kronisk njurinsufficiens, tubulära sjukdomar och njursten.
  • På basal nivå tolka: 
    - njurfunktionsundersökningar
    - radiologiska undersökningar
    - PAD-svar

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: