Neuroanestesi med tillhörande intensivvård

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren förmåga att genomföra anestesi och intensivvård till patienter med skador och sjukdomar som medför ökat intrakraniellt tryck.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 5
Till viss del: 3, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c1, c2, c5, c6, c7, c11
Till viss del: a1, a2, a3, a4, a5, a6, b1, b4, c3, c4, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för nervsystemets anatomi, fysiologi och farmakologi.
  • Genomföra anestesi vid misstänkt intrakraniell tryckstegring.
  • Värdera och initiera akut omhändertagande av medvetandesänkning.
  • Redogöra för behandlingsprinciper avseende vanliga neurologiska tillstånd.
  • Redogör för adekvat monitorering och behandling av patienter med risk för ökat intrakraniellt tryck.
  • Självständigt bedöma och behandla allvarliga akuta neurologiska tillstånd såsom status epilepticus, meningit, encefalit, intrakraniell blödning eller infarkt, neurotrauma och spinala skador.
  • Tillämpa kriterier för diagnostik vid misstänkt upphävd cerebral cirkulation.
  • Reflektera över och värdera tillgänglig kompetens i specifika situationer, till exempel vid transport.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: